Общи условия

ВАЖНО! Внимателно прочетете Общите условия, преди да използвате този уебсайт. Когато посещавате и използвате този уебсайт се счита, че Вие обявявате, че сте съгласни с посочените по-долу Общи условия, с които ако НЕ сте съгласни, не използвайте този уебсайт!

Тези Общи условия обвързват всички потребители/клиенти, които използват интернет страницата https://alvers.com. С натискането на отметката „Прочетох и се съгласявам с правилата и условия на сайта“ и завършвайки процеса на поръчка на стоки, Вие заявявате че сте запознати и приемате всички правила като потребител/клиент на https://alvers.com, отговорен сте за вашите покупки и се съгласявате да спазвате всички условия за ползване на електронния магазин.

 

„Алверс Комерс“ ООД си запазва правото на преразглеждане и промяна на настоящите Общи условия без предварително уведомление.

 

Обща информация за „Алверс Комерс“ ООД

  • Наименование: „Алверс Комерс“ ООД;
  • Седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Лозенец, ул. “Криволак”, №17, ет. 2;
  • Адрес на извършване на стопанската дейност: гр. София, кв. Слатина, ул. “Кривина” №5;
  • Данни за регистрация в Търговския регистър при Агенцията по вписванията: ЕИК 175014157;
  • Данни за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: Идентификационен номер по ДДС: BG175014157;

Данни за кореспонденция:

  • интернет сайт https://alvers.com;
  • адрес на електронна поща: info@alvers.com;
  • телефон: 02 / 862 4062;
  • мобилен: 0885 915 502;

 

 1. Страни

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „Алверс Комерс“ ООД, от една страна и всеки потребител/клиент на този уебсайт за стоки и услуги с домейн https://alvers.com включително и поддомейните му, от друга.

 

 1. Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

2.1 „Уебсайт“ („website“) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.
2.2 „Алверс Комерс“ ООД (https://alvers.com) е портален уебсайт (портал) – виртуален търговски и правно-информационен ресурс в Интернет, който дава възможност на потребителите/клиентите за ползване на различни услуги, за закупуване на продукти и за откриване на информация чрез хипервръзки към ресурси, разположени на сървъра на „Алверс Комерс“ ООД или на други сървъри, извън контрола на „Алверс Комерс“ ООД.
2.3 „IP Адрес“ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на потребителя/клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
2.4 „Потребител“ е всяко физическо лице, което по електронен път е заявило продукти за покупка от https://alvers.com, като по този начин e приело настоящите общи условия и е изразило съгласие относно същите.
2.5 „Клиент“ е всяко юридическо лице, което по електронен път е заявило продукти за покупка от https://alvers.com, като по този начин e приело настоящите общи условия и е изразило съгласие относно същите.

 

 1. Публикуване на информация за стоките

3.1 Информацията за стоки в уебсайта е разпределена по видове групи, подгрупи, производители и др. възможности за по-лесно откриване.

3.2 В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в уебсайта е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от потребителите/клиентите при покупката на продукта. Цялата информация относно предлаганите от „Алверс Комерс“ ООД стоки е предоставена от съответните производители/вносители и „Алверс Комерс“ ООД не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

3.3 Всички посочени на сайта цени са в Български Лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. В цените не са включени разходите за доставка.

3.4 „Алверс Комерс“ ООД има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и потребителите/клиентите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи потребителите/клиентите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на уебсайта с форма за онлайн покупки преди доставката им за неактуализирана информация на уебсайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в уебсайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента, за което моля да ни извините предварително.

 

 1. Извършване на заявление за покупка

4.1 Потребителят/клиентът получава достъп до формата за извършване на заявления за закупуване на предлаганите в „Алверс Комерс“ ООД – електронен магазин стоки и услуги. След като избере стоките, които желае да закупи и ги добави в кошницата за покупки посредством бутон “Добави в количка”.

4.2 Натискайки отметката „Прочетох и се съгласявам с правила и условия на сайта“ и завършвайки процеса на поръчка на стоки, Вие заявявате че сте запознати и приемате всички правила като потребител/клиент на https://alvers.com, отговорен сте за вашите покупки и се съгласявате да спазвате всички условия за ползване на електронния магазин.

4.3 Волеизявлението за закупуване на стока от „Алверс Комерс“ ООД – електронен магазин се счита за извършено след натискане на бутон „Поръчване “ след като са избрани и прегледани стоките, начина на плащане и начина на доставка, като се приема че потребителя/клиента се е съгласил с общите условия преди да продължи към формата за разплащане.

4.4 При посочени неверен или сгрешен адрес и/или телефон при подаване на заявката за „Алверс Комерс“ ООД не възниква задължение за сключване на договор с потребителя/клиента и изпълнение на поръчката.

 

 1. Сключване на индивидуален договор

5.1 Индивидуалният договор се счита сключен след приемане от „Алверс Комерс“ ООД на извършеното при условията от точка 4 (Извършване на заявление за покупка) заявление за покупка.

5.2 Договорът поражда действие между страните след проверка на наличността на стоката предмет на заявлението за покупка и след потвърждаване на валидността на заявката на посочения от потребителя/клиента телефон за връзка. След даденото от потребителя/клиента потвърждение в телефонния разговор, „Алверс Комерс“ ООД извършва доставката и прехвърля собствеността върху стоката.

 

 1. Цени

6.1 Всички цени са в български левове (лв. – BGN) с ДДС.

6.2 Указаните на уебстраницата на „Алверс Комерс“ ООД (https://alvers.com) цени на отделните стоки са за единично количество и са с безплатна доставка на територията на Република България за поръчки над 200 лева с ДДС.

6.3 Дължимата от потребителя/клиента цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на извършване на заявлението за покупка на същата по начина описан в точка 4 (Извършване на заявление за покупка).

 

 1. Начини на плащане

7.1 Цената по точка 6 (Цени) и разходите по доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

7.1.1 в брой (наложен платеж) при получаване на стоката от потребителя/клиента или от трето лице от името на потребителя/клиента;

7.1.2 с банков превод – заплащането на дължимата цена на стоката и разходите по доставката от потребителя/клиента или от трето лице от негово име, става предварително по банков път, след издаване на проформа-фактура от фирма „Алверс Комерс“ ООД, служеща като основание за превода. Стоката се доставя след постъпване на превода по сметка на „Алверс Комерс“ ООД;

 

 1. Права и задължения на страните

8.1 „Алверс Комерс“ ООД се задължава:

 • да прехвърли на потребителя/клиента, собствеността на заявената за покупка от него стока;
 • да достави в срок заявената за покупка стока;
 • да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

8.2 Потребителят/клиентът се задължава:

 • да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка;
 • да плати цената на стоката;
 • да заплати разходите по доставката, при наличие на такива;
 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката;
 • да получи стоката;

8.3 Потребителят/клиентът следва:

 • да не подава фиктивни заявки или друга информация;
 • да спазва Българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 • да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права;
 • да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

 

 1. Задължения на потребителя/клиента при регистриране

За целите на използване на уебсайта на „Алверс Комерс“ ООД (https://alvers.com), потребителят/клиентът се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна, актуална и пълна информация при попълване на регистрационната форма (наричана с общото наименование Лични данни). В случай, че потребителят/клиентът предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, „Алверс Комерс“ ООД има право да закрие и/или изтрие информацията за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги на https://alvers.com, както и „Алверс Комерс“ ООД не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя/клиента информация.

 

 1. Условия за доставка и срокове

10.1 Начин на доставка

 • Доставка с куриер – използваните от нас куриерски услуги са на фирмите Спиди АД и Еконт Експрес ООД.

10.2 Срокът за доставка

10.2.1 Срокът за доставка по точка 1 (Страни) започва да тече:

 • при плащане в брой – от момента на сключване на договора при условията от точка 5 (Сключване на индивидуален договор);
 • с банков превод – след постъпване на превода по сметка на „Алверс Комерс“ ООД;

10.2.2 Доставката на поръчаните от потребителя/клиента продукти се извършва от 1 до 3 работни дни, освен ако наш служител не се свърже с Вас и не Ви информира друго. Изключение правят малките населени места, за които доставките са съобразени с графика на посещение на съответната куриерска фирма.

10.2.3 Поръчки на стоки направени преди 13:00 часа се обработват на същия ден, поръчки на стоки заявени след 13:00 часа или в почивен ден ще бъдат обработени на следващия работен ден.

10.2.4 Срока за доставка се счита за изпълнен по отношение на „Алверс Комерс“ ООД с предаването на стоката, подходящо опакована съобразно вида ѝ и транспорта за доставка.

10.2.5 По-дългият срок обикновено е свързан с търсено от Вас голямо количество.

10.3 Разходи за доставка

10.3.1 Безплатна доставка се извършва за поръчки, които нямат извънгабаритни продукти и стойността им е над 200 лв.

10.3.2 Разходите за доставката на всички поръчки, на стойност под 200 лв. (с ДДС) са за сметка на потребителя/клиента, ако изрично не е упоменато друго. Стойността на разходите по доставката зависи от тарифния план на куриерската фирма. За точната сума на разноските по доставката можете да се информирате от следните връзки:

10.4 Обхват на доставка

Към момента магазина не доставя извън рамките на Република България.

 

 1. Предаване на стоката

11.1 Стоката се предава на потребителя/клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на потребителя/клиента.

11.2 В случаите на точка 7.1.1 (Плащане в брой (наложен платеж)), стоката се предава на лицата по начина описан в предходната точка (11.1) след заплащане на дължимата цена и разходите по доставката.

11.3 При предаване на стоката, потребителят/клиентът или третото лице по точка 11.1 подписват придружаващите я документи.

11.4 В случай, че потребителят/клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Алверс Комерс“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Потребителят/клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

 1. Право на отказ

12.1 Потребителят/клиентът има право да върне закупената стока от „Алверс Комерс“ ООД в 14 дневен срок, считано от датата на доставката. Ако потребителя/клиента не е доволен от закупения продукт, може да получи парите си обратно чрез следните стъпки:

12.1.1 Уведомете ни посредством имейл на адрес info@alvers.com или на телефон 02 / 862 4062. Стандартен формуляр за упражняване право на отказ може да намерите в сайта на КЗП. За да обработим вашето искане за връщане възможно най-бързо, ще са ни нужни:

  • Вашето име и телефон за връзка
  • Номера и дата на вашата поръчка и име на желан продукт за връщане, ако продуктите са няколко на брой моля изброите всички.
  • IBAN номер на банкова сметка, по която желаете да получите сумата.

12.1.2 Изпратете продукта, който желаете да върнете на адрес:

 • Адрес: гр. София, кв. Слатина, ул. “Кривина” №5

Разходите по връщането на продукта следва да се заплатят от потребителя/клиента. В пратката трябва да присъства и копие от фактурата и/или касовата бележка за конкретния продукт. Стоката, която връщате трябва да е в оригиналната си опаковка с непокътнати етикети, в същото състояние и аксесоари, с които е била доставена. Няма да бъдат приемани продукти, които са повредени от Вас, такива с увредена или нецялостна опаковка, със следи от износване или прекомерно използване, с одрасквания, със следи от удари (например, но не само – механични/електрически шокове).

12.1.3 Получавате сумата по избрания от Вас начин в 14 дневен срок, считано от датата на приетите от нас върнати продукти. След, като ние приемем продукта изпратен от Вас и се уверим, че отговаря на условията за връщане ще ви изпратим имейл или ще ви потърсим по телефона, за да Ви уведомим относно статуса на връщането.

 

 1. Гаранционно обслужване и рекламации

13.1 Гаранционно обслужване

13.1.1 С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, „Алверс Комерс“ ООД издава и предоставя на потребителя/клиента надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.

13.1.2 Потребителят/клиентът не може да се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция в случай на:

 • в случай на изгубена гаранционна карта;
 • неспазване указанията в инструкцията за обслужване, поддръжка, експлоатация и съхранение;
 • извършване на действия извън посочените в инструкцията, също и когато е правен опит за отстраняване на повреда или изменение на конструкцията на изделието или на отделни негови части от неоторизиран от „Алверс Комерс“ ООД и от съответния производител сервизен център;
 • когато повредата е получена при транспорт или в резултата на небрежно отношение;
 • в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
 • използвани са резервни части или консумативи на друга фирма;
 • механично увреждане на изделието;
 • след изтичане на гаранционния срок;

13.1.3 Гаранционният срок за уреди на STIHL е 24 месеца – при продажба на потребител-физическо лице и 12 месеца – при продажба на клиент-юридическо лице.

13.1.4 Срокът започва да тече от първоначалното закупуване на продукта. Датата на закупуване се удостоверява с: гаранционна карта и документ за покупка (фактура или касов бон). При последваща продажба от потребител/клиент на трето лице гаранционният срок не започва да тече отначало.

13.1.5 Искът на купувача се уважава, ако претенцията му бъде предявена в рамките на гаранционния срок и отговаря на посочените тук условия. Купувачът няма право на иск за обезщетение поради забавена доставка на части за извършване на гаранционния ремонт.

13.1.6 Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

13.1.7 Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива износващи се компоненти. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Извън покритието на гаранцията попадат частите, който в следствие на неправилна употреба или неправилен ремонт, поради недостатъчна и/или неправилна поддръжка, работа без или със силно замърсени филтри или в следствие на нормалното износване (например: консумативи) са станали неизползваеми. Не попадат в обсега на гаранционно покритие машини, който са видимо претоварени и експлоатирани в условия, неотговарящи на класа, за който са проектирани. Гаранцията не обхваща също:

 • ръчни инструменти;
 • свещи, инструменти влизащи в окомплектовката;
 • пили;
 • направляващи инструменти (водещи шини, ролки и др.);
 • тампони и амортисьори;
 • въжена стартера, стартерна ролка, палци на стартера;
 • водещи колела и рингове;
 • задвижващи части и валове;
 • изключвател на запалването;
 • уловител на веригата и капак на водещото колело;
 • ауспух;
 • уплътнения и гарнитури;
 • филтри;
 • други режещи и задвижващи елементи;

13.2 Рекламации

13.2.1 Рекламациите по търговска гаранция се предявяват при условията на гаранцията.

13.2.2 Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 31 – чл. 37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки – в случай на продажба на стока на потребител-физическо лице.

13.2.3 В съответствие с посочените по-горе законови разпоредби, при несъответствие на потребителска стока с договора за продажба и с обективните изисквания за съответствие, потребителят/клиентът има право да предяви писмена рекламация, като поиска от „Алверс Комерс“ ООД да приведе стоката в съответствие. Предявяването на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект на „Алверс Комерс“ ООД, находящ се в град София, кв. Слатина , ул. “Кривина” №5. Потребителят/клиентът има право да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за „Алверс Комерс“ ООД. При подаване на рекламация потребителят/клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията и предоставя закупената стоката, по отношение на която е налице несъответствие.

13.2.4 Потребителят/клиентът има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

  • продавачът не е извършил горепосочения ремонт или замяна на стоката или е отказал да приведе стоката в съответствие, тъй като това се е оказало невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за него;
  • появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията;
  • несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
  • продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя/клиента.

13.2.5 Потребителят/клиентът няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Потребителят/клиентът упражнява правото си да развали договора чрез писмено заявление до продавача „Алверс Комерс“ ООД, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба. Когато потребителят/клиентът развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят/клиентът връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят/клиентът е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят/клиентът е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок.

 

 1. Разкриване на информацията

Политиката за защита на личните данни на „Алверс Комерс“ ООД е достъпна на интернет сайта на дружеството https://alvers.com.

 

 1. Отговорност

„Алверс Комерс“ ООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства извън контрола на „Алверс Комерс“ ООД – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и чужди сървъри, извън контрола на „Алверс Комерс“ ООД, както и проблеми с доставките следствие по вина на спедиторската компания.

 

 1. Обезщетения

16.1 Потребителят/клиентът е длъжен да обезщети „Алверс Комерс“ ООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили в следствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на Българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или Интернет етиката.

16.2 Потребителят/клиентът е длъжен да обезщети „Алверс Комерс“ ООД и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

 

 1. Авторски права и ограничения свързани с тях

17.1 „Алверс Комерс“ ООД предоставя правото на потребителите/клиентите да използват всички услуги, които са посочени в уебсайта само за лични нужди с нестопанска цел и при условие, че не се нарушават авторските права на „Алверс Комерс“ ООД или на трети лица свързани пряко или косвено с материалите на уебсайта. Забранява се изрично материалите, публикувани на този уебсайт да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани с каквато и да било цел от потребителите/клиентите. Употребата на публикуваните в този интернет сайт (https://alvers.com) материали в други сайтове е забранена и нарушителите подлежат на санкции съгласно разпоредбите, посочени в Закона за защита на авторското право и сродните му права.

17.2 „Алверс Комерс“ ООД си запазва правото да преотстъпва правата за публикуване на материали и друга информация, публикувана на уебсайта, на трети лица при допълнително сключен договор в писмена форма, уреждащ правоотношенията, между „Алверс Комерс“ ООД и лицето публикуващо информацията.

17.3 При закупуване на стока, представляваща обект на авторски и/или патентни права „Алверс Комерс“ ООД не предоставя никакви допълнителни права за ползване и разпространение, освен изрично упоменатите права и/или лицензии от производителя/дистрибутора на стоката.

17.4 Всички предоставени от „Алверс Комерс“ ООД стоки и услуги, които се ползват със защита съгласно Закона за защита на авторското право и сродните му права, се предоставят на потребителите/клиентите в оригиналният си вид, опаковка и носител без каквото и да било въздействие от страна на „Алверс Комерс“ ООД и съгласно лицензите и правата за разпространение, предоставени от производителите и/или дистрибуторите им за Република България.

17.5 Предоставените препратки на уебсайта на „Алверс Комерс“ ООД към сайтове, собственост на трети лица, са публикувани единствено и само за удобство на потребителите/клиентите. При употреба на такава препратка потребителите/клиентите не използват услуга, предоставена от „Алверс Комерс“ ООД и по отношение на използването на препратката извън уебсайта на „Алверс Комерс“ ООД настоящите Общи условия не се прилагат.

 

 1. Приложимо право

18.1 За неуредените с тези Общи условия въпроси се прилагат Закона за електронната търговия, Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки и Закона за защита на потребителите/клиентите.

18.2 „Алверс Комерс“ ООД има право да променя едностранно всички условия и каквато и да било друга информация публикувана на сайта без предварително уведомление до потребителите/клиентите.

18.3 Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.02.2024 г. и могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на сайта се счита за уведомяване на потребителите/клиентите за измененията. При използване на уебсайта на „Алверс Комерс“ ООД (https://alvers.com) потребителите/клиентите се задължават да спазват настоящите общи условия.