Гаранционно обслужване и рекламации

1 Гаранционно обслужване

1.1 С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, „Алверс Комерс“ ООД издава и предоставя на потребителя/клиента надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.

1.2 Потребителят/клиентът не може да се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция в случай на:

 • в случай на изгубена гаранционна карта;
 • неспазване указанията в инструкцията за обслужване, поддръжка, експлоатация и съхранение;
 • извършване на действия извън посочените в инструкцията, също и когато е правен опит за отстраняване на повреда или изменение на конструкцията на изделието или на отделни негови части от неоторизиран от „Алверс Комерс“ ООД и от съответния производител сервизен център;
 • когато повредата е получена при транспорт или в резултата на небрежно отношение;
 • в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта;
 • използвани са резервни части или консумативи на друга фирма;
 • механично увреждане на изделието;
 • след изтичане на гаранционния срок;

1.3 Гаранционният срок за уреди на STIHL е 24 месеца – при продажба на потребител-физическо лице и 12 месеца – при продажба на клиент-юридическо лице.

1.4 Срокът започва да тече от първоначалното закупуване на продукта. Датата на закупуване се удостоверява с: гаранционна карта и документ за покупка (фактура или касов бон). При последваща продажба от потребител/клиент на трето лице гаранционният срок не започва да тече отначало.

1.5 Искът на купувача се уважава, ако претенцията му бъде предявена в рамките на гаранционния срок и отговаря на посочените тук условия. Купувачът няма право на иск за обезщетение поради забавена доставка на части за извършване на гаранционния ремонт.

1.6 Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП.

1.7 Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива износващи се компоненти. Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта. Извън покритието на гаранцията попадат частите, който в следствие на неправилна употреба или неправилен ремонт, поради недостатъчна и/или неправилна поддръжка, работа без или със силно замърсени филтри или в следствие на нормалното износване (например: консумативи) са станали неизползваеми. Не попадат в обсега на гаранционно покритие машини, който са видимо претоварени и експлоатирани в условия, неотговарящи на класа, за който са проектирани. Гаранцията не обхваща също:

 • ръчни инструменти;
 • свещи, инструменти влизащи в окомплектовката;
 • пили;
 • направляващи инструменти (водещи шини, ролки и др.);
 • тампони и амортисьори;
 • въжена стартера, стартерна ролка, палци на стартера;
 • водещи колела и рингове;
 • задвижващи части и валове;
 • изключвател на запалването;
 • уловител на веригата и капак на водещото колело;
 • ауспух;
 • уплътнения и гарнитури;
 • филтри;
 • други режещи и задвижващи елементи;

 

2. Рекламации

2.1 Рекламациите по търговска гаранция се предявяват при условията на гаранцията.

2.2 Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл. 31 – чл. 37 от Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки – в случай на продажба на стока на потребител-физическо лице.

2.3 В съответствие с посочените по-горе законови разпоредби, при несъответствие на потребителска стока с договора за продажба и с обективните изисквания за съответствие, потребителят/клиентът има право да предяви писмена рекламация, като поиска от „Алверс Комерс“ ООД да приведе стоката в съответствие. Предявяването на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект на „Алверс Комерс“ ООД, находящ се в град София, кв. Слатина , ул. “Кривина” №5. Потребителят/клиентът има право да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за „Алверс Комерс“ ООД. При подаване на рекламация потребителят/клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията и предоставя закупената стоката, по отношение на която е налице несъответствие.

2.4 Потребителят/клиентът има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

   • продавачът не е извършил горепосочения ремонт или замяна на стоката или е отказал да приведе стоката в съответствие, тъй като това се е оказало невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за него;
   • появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията;
   • несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или
   • продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя/клиента.

2.5 Потребителят/клиентът няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Потребителят/клиентът упражнява правото си да развали договора чрез писмено заявление до продавача „Алверс Комерс“ ООД, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба. Когато потребителят/клиентът развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят/клиентът връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят/клиентът е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят/клиентът е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок.